2013 Xinjekou Nanjing

Year: 2013
Project: Xinjekou Nanjing rooftop terrace
Type: Concept design study
Office: ESWAY Nanjing
Advertisements